Avtalevilkår

Vi har som mål å ha fornøyde kunder. Likevel kan det innimellom oppstå forhold osm gjør at våre bankkunder ikke er fullt ut tilfreds. Dersom det er tilfelle, ønsker vi å høre fra deg.

Hvis du er misfornøyd med noe, be vi deg ta kontakt med oss. Vår kontaktinformasjon finner du på våre nettsider under "om oss".

Du kan også ta kontakt med din kundeansvarlige i banken. Dersom du etter dialog med oss eller kundeansvarlig velger å rette en formell klage, skal denne framsettes skriftelig på bankens klageskjema. Skjemaet kan lastens ned på våre nettsider, eller du kan få den tilspendt per post eller e-post.

Last ned skjema

Skjemaet returneres til bakne pr. post eller pesonlig i banken med nødvendige opplysninger om eventuelle vedlegg for å dokumentere klagen. 

Vi sender deg en skriftelig bekreftelse på at klagen er mottatt, samt en indikasjon på forventet behandlingstid. Bekreftelsen skal sendes innen en uke etter at den formelle klagen er mottatt. Alle formelle klager skal besvares skriftelig av bankne, og avgjørelser som ikke gir den som klager fullt medhold, skal begrunnes. Dokumentasjon vedrørende klagen oppbevares i 5 år etter at klagebehandlingen er avsluttet. 

Dersom klagen gjelder forsikring, kredittkort, leasing eller andre produkter som banken har formidlet på vegne av andre tilbydere, vil den som klager bli henvist til produktselskapet. 

Om du skulle oppleve at klagen ikke fører frem i banken, kan du ta konktakt med Finansklagenemda. 

Finansklagenemda

Pb. 53, Skøyen

0212 Oslo

www.finkn.no