Mann med kaffekopp - pusser opp

Innskuddspensjon

Pensjon fra første krone!

Lovendring fra 1.januar 2022
Forslaget om innføring av pensjon fra første krone fra 2023 fikk et klart flertall ved forrige stortingsperiode. Endringen er nå fremskyndet, og innført allerede fra 1. januar 2022. Det er lagt opp til en overgangsperiode på et halvt år, og arbeidsgivere plikter å gjennomføre endringene fra nyttår frem til 1. juli.

Hva er innskuddspensjon og hva innebærer den nye endringen?

Bedriften betaler inn en bestemt sum hvert år til de ansattes pensjonskonto. Dette utgjør pensjonssparingen, og dette er hva den nye lovendringen betyr:

  • Minimum sparesats er lovbestemt til 2 % av lønn for obligatorisk tjenestepensjon og opprettholdes.
  • Der hvor man i dagens regelverk kan unnta lønn inntil 1 G fra pensjonsopptjening fjernes for bedrifter som er lovpålagt å ha en tjenestepensjonsordning for sine ansatte
  • Dagens mulighet til å unnta ansatte under 20 år, ansatte med lavere stillingsandel enn 20 prosent og sesongarbeidere opphører
  • Obligatorisk tjenestepensjon endres til å omfatte ansatte fra og med 13 års alder

Innskuddspensjon er levert av Nordea Liv
 

Stadig viktigere som ansattgode


Å spare til pensjon for dine ansatte er kanskje det viktigste du gjør for dem. Gode pensjonsordninger er også et stadig viktigere ansattgode for å beholde dine beste folk, og for å være attraktiv når du skal ansatte nye.

Pengene du sparer investeres i investeringsprofiler. Ansatte kan selv velge hvilken investeringsprofil de ønsker, innenfor avtalen som bedriften har valgt.

Les mer om våre investeringsprofiler her

Innskuddsfrihet ved uførhet

Innskuddspensjonsavtalen har innskuddsfritak. Det betyr at du slipper å betale innskuddene hvis en ansatt blir ufør. Nordea Liv tar over sparingen, så lenge inntektsevnen til den ansatte er nedsatt med 20 prosent eller mer, og han eller hun har vært sykmeldt i 12 måneder eller mer. Graden av uførhet avgjør størrelsen på fritaket.

Dekningen gjelder så lenge medlemmet er ufør, og kan maksimalt vare til den ansatte er 67 år.

Gi uførepensjon som ekstra sikkerhet


Hvis du vil gi de ansatte og deres familier ekstra sikkerhet kan du knytte tilleggsdekningen uførepensjon til avtalen.

Uførepensjon gir den ansatte ekstra sikkerhet

Tilleggsdekninger som uføre- og ektefellepensjon gir de ansatte og deres familier ekstra sikkerhet. Disse dekningene er frivillige, men kan være med på å knytte den ansatte tettere til bedriften. 

Uførepensjon utbetales til den ansatte ved uførhet og kan utgjøre inntil:

  • 3 prosent av lønn inntil 12 G
  • Tillegg på 66 prosent av lønn mellom 6 og 12 G
  • Tillegg på 25 prosent av G, begrenset til 6 prosent av lønn

Uførepensjon utbetales fra inntektsevnen til den ansatte er nedsatt med 20 prosent eller mer, og han eller hun har vært sykmeldt i 12 måneder eller mer. Utbetalingen opphører ved 67 år. Det er mulig å inkludere barnetillegg.

Mer om de ulike investeringsprofilene

Hva er Aktiva Bedrift?

Hva er Aktiva Bedrift?

I Aktiva Bedrift investerer den ansatte i aktivt forvaltede fond. Det betyr at forvalterne jobber aktivt for å oppnå en høyest mulig avkastning i fondene. De følger markedet nøye. Målet er å oppnå høyest mulig avkastning over tid, ut fra fondets mandat og aksjeandel.

Den ansatte velge en aksjeandel på 10 %, 30 %, 50 %, 65 %, 80 % eller 100 %. Aksjeandelen vil være basert på den ansattes egen risikovilje og tidsperspektiv. 

Aktiva Bedrift følger strenge krav til miljø, sosiale og forretningsmessige forhold.

Hva er Nordea Liv Bærekraft Valutasikret?
Hva er Nordea Liv Bærekraft Valutasikret?

Med Nordea Liv Bærekraft Valutasikret kan den ansatte samle pensjonsmidlene sine i selskaper som har ekstra høyt fokus på miljø, sosiale- og forretningsetiske forhold. 

Selskapene som inngår i Nordea Liv Bærekraft Valutasikret er ekstra dyktige på å håndtere risiko relatert til “Economic Social Governance” (ESG). Det betyr at disse selskapene  jobber aktivt for å forbedre miljø, menneskerettigheter, arbeidsvilkår og forretningsetikk. 

Den ansatte kan velge en aksjeandel på 10 %, 30 %, 50 %, 65 %, 80 % eller 100 %. Aksjeandelen vil være basert på den ansattes egen risikovilje og tidsperspektiv. Nordea Liv Bærekraft Valutasikret investerer i aktivt forvaltede fond, og følger Nordeas markedssyn.
Hva er Nordea Liv Indeksforvaltning Valutasikret?
Hva er Nordea Liv Indeksforvaltning Valutasikret?

Med Nordea Liv Indeksforvaltning Valutasikret velger den ansatte en aksjeandel på 10 %, 30 %, 50 %, 65 %, 80 % eller 100 %. Aksjeandelen er basert på den ansattes egen risikovilje og tidsperspektiv. 

Nordea Liv Indeksforvaltning Valutasikret er en investeringsprofil som investerer i indeksnære fond. Indeksfond vil tilsvare den generelle utviklingen i fondets referanseindeks uten aktiv oppfølging. Denne måten å forvalte fondet på gjøres ofte av maskiner og kalles også passiv forvaltning.